کمک به خیریه

هر دستی میتواند دست خدا باشد اگر دست دیگری را به مهربانی بگیرد

شماره حساب بانک کشاورزی :

551171183

شماره کارت بانک کشاورزی جهت کمک به خیریه عزیزان ماندگار : 

6037707000031165