آشنایی با خیریه

موسسه خیریه عزیزان ماندگار ، ویژه توانبخشی و نگهداری سـالمندان

( خانه سالمند ان )

پرستاری خانه امید به زندگی
پرستاری خانه امید به زندگی

اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه

واحد اقامتی سالمندان 1
واحد اقامتی سالمندان 1

اهداف خیریه

حیاط خانه امید به زندگی
حیاط خانه امید به زندگی

سازمان بهزیستی کل کشور