سخن مدیرعامل

      امروزه برنامه ریزی برای خدمت به سالمندان می بایستی اولویت خاص همه دلسوزان جامعه باشد

چرا که بنابر اعلام مسئولین ذیربط در دهه های که پیش رو داریم، با یک سونامی کهنسالی روبرو میشوویم

وچنانچه شرایط فعلی تداوم یابدزمانی که جمعیت میانسال کشوروارد دوران سالمندی می شوند به طور حتم دچار بحران خواهیم شد.

اکثر قریب به اتفاق جامعه ما شیوه رفتار صحیح با سالمندان را حتی در میان خانواده ها نمی دانند.

بر خلاف نص قرآن و سفارشات موکدپیامبراکرم(ص)و ائمه اطهار(ع) سالخوردگان آنگونه که شایسته است مورد تکریم قرار نمی گیرند .

       دست یاری شما را به گرمی می فشاریم

و متـواضعانه از هــمه فرهیختگان و خیراندیشان مدد میجوئیم تا حرکتی نوآغاز شود برای نهادینه کردن ارزش گذاری به موی سپید.

ما برآنیم که تا حد توان به شهروندان ارشد خدمت کنیم ، خدمت در خانه و خـدمت در دهکده امیـد به زندگی .

خدمت به آنانی که توانمندند و خدمت به آنانی که نـاتوانند . حداقـل کمک شـما به جامعه روبه رشد سـالمندان

، اطـلاع رسانی  به  افـرادی است  که به دوران سـالخوردگی خودشان و عزیـزانشان می اندیشند و یا خیـرینی که قصد خدمت به سـالمندان بی بضاعت را دارند .

        بهره گیری از اندیشه و دانش و تجربه ارزشمند شما ، موجب افتخار ماست .  

شاد و سربلند باشید