هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه

اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه عزیزان ماندگار اصفهان

( به ترتیب حروف الفبا )

آقای محمد جاودان                                              عضو هیئت امنا

آقای مهدی جعفر پیشه                                       عضو هیئت امنا

آقای عبدالحسین سیف الهی                     عضو هیئت امنا وهیئت مدیره

آقای حسن شادی                                                 عضو هیئت امنا

آقای محمد صافی دستجردی                         عضو هیئت امنا و هیئت مدیره

آقای مراد علی صدر                                              عضو هیئت امنا

آقای علی کرباسی زاده                                        عضو هیئت امنا

آقای عبدالله کوپائی                                               عضو هیئت امنا

آقای مهدی کهنموئی                                 عضو هیئت امنا و هیئت مدیره

آقای سید اصغر لوح موسوی                     عضو هیئت امنا و هیئت مدیره

آقای مصطفی متین راد                                          عضو هیئت امنا

آقای محمود محمد زاده                                          عضو هیئت امنا

آقای محمد حسین نیلی                                         عضو هیئت امنا

آقای محمد حسین نوری                                         عضو هیئت امنا

آقای سعید نیلفروشان                عضو هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیرعامل