فاز 2 خانه امید به زندگی

فاز دوم خانه امید به زندگی ، موسسه خیریه عـزیزان ماندگار با هدف توسعه فعالیت های خود و همچنین ارتقـا کیفیت خدمات رسـانی به سالمندان عزیز،

هم اکنون درمرحله ساخت می باشد

در ادامه عکس های مربوط به سایت ساختمان در حال احداث موسسه را میتوانید مشاهده فرمایید :