کمک به خیریه

هر دستی میتواند دست خدا باشد اگر دست دیگری را به مهربانی بگیرد

دست خدا
دست خدا
  • جدا کننده بخش

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شماره حساب بانک کشاورزی : 551171183

شماره کارت بانک کشاورزی جهت کمک به خیریه عزیزان ماندگار :  6037707000031165

ثواب کمک به نیازمندان