مجمع عمومی سالیانه هیئت امنا موسسه خیریه عزیزان ماندگار