بازدید وزیر محترم کار،رفاه و امور اجتماعی

بازدید وزیر محترم کار ، رفاه و امور اجتمائی ، جناب آقای دکتر ربیعی از خانه امید به زندگی

بازدید وزیر محترم کار
بازدید آقای دکتر ربیعی 2
بازدید آقای دکتر ربیعی 2
بازدید آقای دکتر ربیعی 3
بازدید آقای دکتر ربیعی 3
وزیر کار
بازدید آقای دکتر ربیعی 4
دکتر علی ربیعی 5
بازدید آقای دکتر ربیعی 5

وبسایت دکتر علی ربیعی