اهداف خیریه

1- از اهداف خیریه تلاش در جهت اصلاح دیدگاه عمومی جامعه در خصوص سالمندان به عنوان سرمایه های اصلی خانواده ها به منظور ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی  2- گسترش ارائه خدمات مراقبتی ، بهداشتی و توانبخشی سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی 3- ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی ، بهداشتی و توانبخشی سالمندان … ادامه خواندن اهداف خیریه