اهداف خیریه

1- از اهداف خیریه تلاش در جهت اصلاح دیدگاه عمومی جامعه در خصوص سالمندان به عنوان سرمایه های اصلی خانواده ها

به منظور ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی 

2- گسترش ارائه خدمات مراقبتی ، بهداشتی و توانبخشی سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی

3- ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی ، بهداشتی و توانبخشی سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی

4- از اهداف خیریه جذب مشارکتهای مردمی ، عمومی و دولتی به منظورارائه خدمات مطلوب توانبخشی

پزشکی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی به سالمندان درقالب هدایا ، اعانات ، قبول وصیت و وقف 

و واگذاری سوئیت های مناسب نگهداری سالمندان و انجام خدمات به سالمندان در محل یا خارج از محل موسسه زیر نظر سازمان بهزیستی

اهداف خانه سالمندان
اهداف خانه سالمندان

خانه سالمندان چرا ؟

خانه سالمندان خوب یا بد